Afstandsverklaring

Ondergetekende, hierna te noemen ‘het fotomodel’, verklaart hiermee ten behoeve van Johan Nieuwenhuize Fotografie gevestigd te Den Haag, hierna te noemen ‘de fotograaf’,

  1. Voor de foto’s gemaakt in het kader van het project Paarse Vrijdag
    toestemming te verlenen voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels film, gedrukte en sociale media, zoals instagram en facebook, alsmede deze toestemming te verlenen voor gebruik ten behoeve van foto- exposities en publicaties van de fotograaf binnen het kader van het project Paarse Vrijdag.
  2. Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming minimaal één digitaal bestand van het gemaakte portret, alsmede de toestemming dit portret voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Hiermee verklaart het fotomodel genoemde vergoeding te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben. 
  3. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. Het fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen. 
  4. De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen. 
  5. Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.